24 hour chemists

Mumbai city

Bhatia Hospital Mumbai Medico, Tardeo 23086641
Badri Provision Stores, Masjid Bundar 23474864
Harkisondas Hospital Noble Chemists, Prarthana Samaj 23853130
Nair Medico, Agripada 23091186
Parel Chemists, Parel 24131299/ 24129751
Royal Chemists, Parel 24115028/ 24127422
Shreeji Medico, Parel 24139709
Shiv Chemists, Sion 24097207/ 24024689
Oscar Chemists, Sion 24035454-59
Shree Ganesh Medical Stores, Sion (W) 24073467
Vijay Chemists, Sion (E) 24091495

 Mumbai central suburbs

Sheetal Medical Stores, Chembur 25579218
Sheetal Chemists, Kurla (W) 25138339
Bhiwani Medical Stores, Ghatkopar (E) 25128235
Milan Medical, Ghatkopar (W) 25152727/ 25152728
Silver Medico, Bhandup (W) 25604664
Manish Medical Stores, Vashi 27632734

Mumbai western suburbs 

Hindu Mahasabha Hospital Noble Chemists, Bandra 265103281
Khar Medical Stores, Khar (W) 26461329
Noble Medicals, Santacruz (W) 26494746/ 26498682
Nanavati Hospital Dilip Drug House, Vile Parle (W) 26182255
Empire Chemists, Vile Parle (W) 26718970/ 26712186
Samrat Medical Stores, Goregaon (E) 28748366/ 28739515
Kalpesh Medical Stores, Malad (E) 28834418
Dinesh Pharmacy, Borivali (W) 28723456